Oznamovanie protispoločenskej činnosti

.
Spoločnosť OHLA ŽS Slovakia, a.s. v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre svojich zamestnancov sprístupňuje formulár na podávanie neanonymných aj anonymných podnetov o protispoločenskej činnosti, teda uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa.

Nižšie je uvedený formulár pre zamestnancov spoločnosti na podanie podnetu. Zaslaný formulár bude doručený zodpovednej osobe zamestnávateľa formou elektronickej správy, ktorá ho preverí a o výsledku preverenia bude neanonymného oznamovateľa informovať v zákonnej lehote. Zodpovednou osobou v zmysle vyššie uvedeného zákona je Katarína Lisá.

Vo formulári je potrebné vyplniť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, e-mail, prípadne tel. číslo a obsah podnetu. V prípade anonymného podnetu sa vyplní iba kolónka obsah podnetu.

Kontaktný formulár